Qui som? Com treballem?

 

QUI SOM? 

 

UNA ESCOLA VIVA

Des de L’escola La Muntanyeta ens hem proposat un gran repte. Convertir la nostra escola en una escola viva on els nostres infants siguin realment el centre de l’aprenentatge i on aquest aprenentatge es construeixi a partir de l’experimentació, la participació, el treball actiu dels nens i nenes i el respecte pels ritmes de cada un d’ells.

Volem una escola respectuosa amb l’infant i amb les seves necessitats. Partint del ”com aprèn l’infant,” anem construint un entorn respectuós amb ells i amb els seus processos d’aprenentatge i pretenem que cada un d’ells pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Volem aconseguir un model educatiu on valors com el respecte, l’ajut, la cooperació, la solidaritat… tinguin un pes important en la vida dels nostres infants i ens ajudin a formar ciutadans responsables, crítics i compromesos amb la societat.

Volem crear un entorn acollidor, on els infants se sentin estimats, escoltats i respectats, on trobin un ambient d’aprenentatge agradable i que els pugui oferir multitud d’experiències riques, variades i engrescadores amb les que puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

Volem una escola on l’important sigui el que ha d’aprendre l’infant per ser competent. El paper del mestre ha de ser el d’acompanyar, dinamitzar i guiar als infants oferint-los propostes, formulant preguntes, creant situacions… a partir de les quals les nenes i els nens vagin construint els seus propis aprenentatges.

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”

BENJAMIN FRANKLIN

 

COM TREBALLEM? 

Ja fa uns quants anys que a l’escola s’ha promogut un canvi pedagògic. Un canvi de mirada envers el que representa l’educació actual cercant una educació de qualitat que contempli els infants com a autors del seu propi aprenentatge. A partir de tot un procés de reflexió, de formació, d’esperit crític i de dinamització cap al canvi, el curs 17-18 vam iniciar la implantació d’una nova metodologia, producte dels anys de reflexió que ja dúiem a sobre, canvi que ha afectat als espais, a l’horari, als grups de treball, a les famílies, la metodologia, el material….

ELS PETITS

El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats.

La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge i als projectes dins l’aula. Els microespais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviant i modificant-se de forma periòdica. A més dels microespais en aquest espai del matí treballem els projectes. Cada curs tria els que vol treballar i a partir de l’experimentació, investigació, manipulació… es van desenvolupant les diferents activitats relacionades amb el projecte que estan treballant.

La segona franja del matí la dediquem a activitats més artístiques, com la música,  la plàstica l’anglès, que el treballem a partir de contes i cançons i l’expressió plàstica. També tenim estones d’assemblea, per compartir vivències, pensaments, propostes… amb la resta de nens i nenes. En aquesta franja horària també treballem la psicomotricitat.

 

L’estona de després del pati la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge dins l’aula. Aquests espais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviant i modificant-se de forma periòdica. Mentre la majoria d’infants estan treballant en aquests espais, hi ha un petit grup que treballa amb una mestra de forma més individualitzada i aprofundint en els projectes que van sorgint.

A les tardes fem espais d’aprenentatge heterogenis i de lliure circulació. Són moments on els infants es barregen entre ells i decideixen l’espai on volen anar segons els seus interessos o necessitats. En aquests espais els nens i nenes poden experimentar, crear, jugar, imaginar… Per poder fer-ho se’ls ofereixen diferents espais d’aprenentatge com l’espai de les construccions, del joc simbòlic, l’espai artístic, el de dramatització, el de descoberta,  entre d’altres i en cada un d’aquests espais es troben amb materials diversos que els ofereixen moltes possibilitats. Els mestres els acompanyen en aquests moments per animar-los a provar coses noves, a experimentar i per donar-los la confiança necessària per a que els infants es vagin proposant petits  reptes que puguin anar assolint.

Les nenes i els nens participen un cop cada mes, aproximadament, de manera rotatòria en l’assemblea de l’escola on uns quants infants  de cada comunitat de petits, mitjans i grans es reuneixen per proposar, arribar a acords i decidir sobre diferents aspectes de l’escola. Enguany estem engegant el projecte de “Remodelem els nostres patis”. A partir de les idees que van sorgint en les diferents comunitats, i que debatem a les assemblees volem entre tots i totes re-dissenyar aquests espais d’aprenentatge.

ELS MITJANS  I ELS GRANS

Amb la comunitat de mitjans  de l’escola també treballem amb tres franges horàries.

Una primera franja al matí, de 9 a 11 h,  on alternem el treball per espais d’aprenentatge amb el treball per projectes (el treball per projectes va prenent més pes a mida que es van fent grans). En aquesta franja horària es treballa a partir de reptes que els proposem els i les mestres o que proposen els mateixos infants. Al voltant d’aquest repte gira tot el treball que es fa a l’aula.

El treball per projectes el basem en dos aspectes fonamentals:

1. Un treball globalitzat, no fragmentat en assignatures. En aquesta manera de treballar és molt important experimentar i formar part d’allò que s’està fent. D’aquest “actuar” és d’on els infants en treuen l’aprenentatge. S’aprèn molt més amb allò que hem experimentat que amb allò que hem llegit o estudiat. És un treball que permet als nens i nenes aprendre a pensar, a prendre decisions, a treure conclusions, a aprendre dels errors, a ser més autònoms i a cultivar un esperit crític molt important per a desenvolupar-se en el món en que vivim. Totes aquestes competències les van assolint alhora que van adquirint els objectius i continguts propis del currículum de primària. Cada grup està atès per dos tutors/es que comparteixen la tutoria del grup, atenent la diversitat i afavorint la inclusió. La filosofia d’aquesta franja horària pretén treballar dins de la globalitat del projecte i de la motivació dels alumnes, dissenyant tot un procés que els ajudi a connectar en xarxa tots els aprenentatges.

2.El treball cooperatiu. Vivim en un món social on les persones han d’interactuar entre elles, per això és molt important el treball cooperatiu, que els ajuda a desenvolupar competències socials tant importants com: l’empatia, el respecte per les opinions dels altres, el saber escoltar i arribar a acords, el sentir-se part d’un grup i adonar-se que són una part fonamental del grup per a que aquest funcioni.

La  segona franja horària és la de tallers artístics. En aquesta franja es barregen els nens i nens de la comunitat de mitjans per una banda i la comunitat de grans per una altra. Un cop barrejats es fan quatre grups i cada un d’ells treballa diàriament un taller artístic diferent. Són espais on els infants poden desenvolupar les seves habilitats artístiques i que afavoreixen l’estructuració del pensament  ja que els ajuda a analitzar la realitat,  a comprendre i respondre, a sentir i a distingir, a pensar  i a construir. A més, els ajuda a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.

Els quatre tallers artístics que fan les nenes i els nens són;  Música, teatre, Atelier i biblioteca.

La tercera franja horària la dediquem al treball per ambientsa les assemblees i a l’Ed. Física. El treball per ambients és un espai on els infants van passat pels diferents ambients que se’ls proposa (etwinning, construccions, robòtica i anglès). A cada un dels ambients trien entre els diferents reptes i propostes que hi ha. Aquesta organització ens permet treballar l’autonomia, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes, ja que saben que a final de curs han d’haver fet les diferents propostes que hi ha a cada ambient.

Dins de tot aquest canvi, n’hi ha hagut un que és molt important: la nova mirada que li donem al concepte d’AVALUACIÓ.

Ja no ens centrem tant en avaluar el resultat. Donem més importància al procés d’aprenentatge. Hem de fer veure a l’infant el que està aprenent, ajudar-lo a que sigui conscient del que esperem que assoleixi, del què fa i de com ho fa, és molt important el feed-back que reben per part dels i les mestres i del propi grup.

Allò fonamental, és que els infants  sàpiguen en tot moment el que s’espera d’ells, per això treballem a partir de Bases d’Orientació , que els ajuda a saber quins objectius han d’assolir. Així mateix, també treballem amb rúbriques d’aprenentatge, que el ajuda a valorar allà on han arribat i allà on estan en cada moment.

AMBIENTS I TALLERS

ELS AMBIENTS

Els ambients són uns espais d’aprenentatge on els infants, a partir de reptes que els hi anem proposant i que estan graduats en grau de dificultat, i a través de l’experimentació, la manipulació i l’observació van adquirint els objectius que ens hem plantejat.

A través d’aquest tipus d’aprenentatge, més actiu i més proper als seus interessos, aconseguim que els mateixos infants regulin el seu aprenentatge, cosa que afavoreix una major autonomia i la consecució de les competències pròpies de l’etapa.

COMUNITAT DE PETITS

A la comunitat de petits, els ambients són de lliure circulació. Cada infant pot triar l’ambient al que vol anar i pot anar canviant d’ambient quan vulgui segons els seus interessos.

Els ambients estan organitzats per oferir diferents propostes, diversitat de materials i diferents possibilitats als infants. A través del joc, de la investigació i l’exploració, de la creació i l’expressió, s’afavoreix el creixement dels nens i nenes, la seva autonomia i el desenvolupament del seu pensament així com la relació entre ells i elles.

Amb els petits, els ambients van canviant i van evolucionant amb els mateixos infants, tenint en compte els diferents moments evolutius pels que van passant. Hi ha una gran diversitat d’ambients, com el de construccions, l’ambient motiu, el de joc simbòlic, els de llum i ombres, el de motricitat, el d’experimentació, els mini-mons… En tots aquests ambients, es cuida molt els materials, la distribució, la llum i el so que els envolten… per convertir-los en espais acollidors i relaxants on els infants puguin gaudir de l’experiència que estan vivint.

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS

Amb els mitjans i els grans, Els quatre ambients que tenim a l’escola estan organitzats en 2 quadrimestres. El primer quadrimestres tots els infants fan dos ambients fixos, i els dos restants els realitzen durant la segona meitat. Així doncs, a final de curs tots els infants han fet tots els ambients.

  1. Ambient eTwinning

Des de l’escola donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Per nosaltres és important que els infants vegin la utilitat d’aquesta llengua i la necessitat d’utilitzar-la. Això els motiva molt més a l’hora d’enfrontar-se a l’aprenentatge d’un idioma diferent al seu.

Per aquest motiu ja fa uns anys que vam decidir crear l’ambient d’etwinning per treballar objectius propis de l’àrea d’anglès. L’etwinning és una plataforma virtual on es treballen projectes en llengua anglesa amb infants d’escoles d’altres països d’Europa.

Durant el temps que dura aquest ambient, cada grup comparteix un projecte on es comuniquen tant oralment com per escrit amb els infants d’altres països que realitzen aquest mateix projecte. 

Aquest treball ens permet que els infants se n’adonin de la necessitat i utilitat de conèixer i utilitzar la llengua anglesa com a eina de comunicació.

2. Ambient de Construccions

A l’ambient de construccions es treballa individualment o en parelles.  Se’ls proposen reptes relacionats amb continguts propis de l’àrea de matemàtiques (geometria, perspectiva, escala, simetria…).  Cada infant tria el repte que vol assolir a cada sessió, de manera que al llarg del quadrimestre haurà d’haver fet  tots els reptes proposats.

A més dels continguts matemàtics, es treballa l’autonomia, l’organització, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes.

Tots els reptes consten de dues parts, una primera part manipulativa i de recerca d’informació relacionada amb la proposta. La segona part serveix per extreure conclusions i deduir i interpretar el resultat de les seves produccions a partir de preguntes i activitats que després queden reflectides a les seves llibretes.

L’ambient està estructurat i planificat tenint en compte el nivell evolutiu dels infants i els reptes estan seqüenciats en nivells progressius de dificultat.

3. Ambient d’anglès

Per realitzar l’ambient d’anglès comptem amb l’ajuda d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa. En aquest ambient es treballen, conceptes, vocabulari, estructures gramaticals… d’aquesta llengua a partir de jocs, dramatitzacions, cançons….

Això permet que els infants vagin fixant les paraules de vocabulari i les estructures gramaticals que volem treballar i que després d’interioritzar-les, les utilitzin en les activitats pràctiques que se’ls proposa fer a l’ambient.

4. Ambient de Robòtica

En aquest ambient. els nens  i nenes han de resoldre diferents reptes, utilitzant aplicacions i/o robots per tal d’aprendre a utilitzar el llenguatge computacional.

A partir de diferents elements ,com els bee-bots, els probots, el lego we-do… els infants aprenen, no només a programar-los, si no que treballen també la situació espaial, l’estructuració del pensament i conceptes matemàtics, entre d’altres. També s’enfronten a llenguatges de programació com l’Scratch junior o l’Scrach i aprenen a dissenyar els seus propis jocs, històries…

Projectes d’escola

 

TRANSFORMEM EL NOSTRE PATI 

 

Quan fa uns anys vam iniciar el nostre procés de transformació educativa, un dels reptes que ens vam plantejar va ser transformar l’espai del pati. Deixar de veure’l com un espai on simplement els infants surten a jugar per fer un descans a mig matí, i convertir-lo en un espai més, ple d’oportunitats d’aprenentatge.

Per aquest motiu vam decidir iniciar el nostre  “Projecte de Pati Escolar”. Volíem convertir una pista de ciment, en un espai viu, dinàmic i enriquidor on els nostres infants poguessin , jugar, gaudir, experimentar, descobrir, imaginar, somiar…

Vam iniciar el projecte amb un debat intern a l’escola on els infants van poder imaginar el pati que els agradaria tenir i a partir d’aquí i, amb l’ajuda d’una arquitecte paisatgista, vam elaborar el nostre projecte. El vam explicar als infants, a les famílies, al claustre i… vam començar a fer-lo realitat.

En el nostre pati hi podem trobar espais de relaxació, espais motrius, espais per experimentar, amb elements que aporten aquest grau de curiositat a l’infant que el conviden a explorar i investigar. Hem creat un espai viu en tots els sentits: que dóna vida i cabuda a l’instint natural de l’infant d’explorar i jugar i alhora que acosta als infants a l’aire lliure reconnectant-los amb la natura.

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

L’estiu del 2018 vam iniciar les obres del pati i vam treure el ciment de la meitat de la pista.

 

A principis de març del 2019 vam fer una jornada de plantada d’arbres i famílies, mestres i infants ens vam trobar un dissabte per omplir de vida aquest espai. Vam construir un sorral i vam posar taules de pic-nic i bancs dotant l’espai de materials naturals.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

ESCOLES + SOSTENIBLES

Ja fa uns anys que l’escola participa dins el programa “Escoles més sostenibles” de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest projecte volem treballar objectius tant importants com la cura i el respecte pel medi ambient, la necessitat de reciclar i reutilitzar en la mesura del possible allò que fem servir, l’alimentació responsable, la importància de l’ús de energies renovables….

L’escola a nivell global i cada curs a nivell particular assumeix unes responsabilitats relacionades amb la sostenibilitat a tots els nivells.

Des de l’escola s’han pres decisions com utilitzar gots i plats de plàstic reutilitzables a les festes que celebrem, tenir un menjador ecològic i de proximitat, posar papereres de reciclatge a tota l’escola, promoure esmorzars saludables i per això hem impulsat  els dies de la fruita (dimarts i dijous) on els infants han de dur una peça de fruita per a esmorzar, així com l’eliminació del paper d’alumini en favor de la carmanyola. 

A parts de projectes que engloben a tota l’escola, també treballem alguns projectes a cada curs, alguns són fixes i altres van canviant.

A la comunitat de mitjans, 1r s’encarrega del compostatge, a partir de matèria orgànica com fulles, branques, restes de menjar, elaboren el compost que a l’any següent els servirà per posar a la terra i fer el projecte de l’hort que es treballa a 2n. A 3r es fan càrrec de la creació i cura del jardí vertical. 

A la comunitat de grans, 4t treballa un projecte sobre la transformació d’un espai obert de l’escola. 5è enguany ha començat el projecte Sssplau! relacionat amb la contaminació acústica i que té per finalitat reduir el soroll de l’escola. 6è per la seva banda fa un projecte anomenat “Tinguem cura del planeta”, on s’aborden temes com l’estalvi energètic, la gestió responsable del paper, el reciclatge, les energies renovables, el comerç just, el consum responsable, el canvi climàtic, l’ economia circular, entre d’altres.

 

 

CONCERTS DE TARDOR I DE PRIMAVERA

La vessant artística és un altre aspecte que cuidem molt a la nostra escola. No només fem el taller de teatre o el de música i l’Atelier, si no que també fomentem activitats transversals que ajuden a gaudir i a estimar l’art i a desenvolupar la part creativa i emocional dels infants.

Cada any organitzem uns concerts de tardor i de primavera on participen tots els infants que volen. Durant una setmana aquests nens i nenes fan diverses actuacions que passen per la dansa, els monòlegs, la interpretació d’alguna peça musical amb diferents instruments…

Aquest curs, per tal de participar als Concerts de Tardor 2019, els participants voluntaris s’han presentat a La Muntanyeta’s Got Talent, per tal de fer un càsting de selecció per arribar a la gran final. La sort és que tots i totes ho feien tan bé  que hi va arribar tothom!!!!Esperem que gaudiu amb aquesta petita mostra!

Revista digital

Aquí teniu el nou número de la nostra revista digital. Esperem que us agradi!!!
.

.

Ja és el segon curs que a l’escola vam decidir elaborar una revista digital quadrimestral, per poder donar a conèixer més en profunditat algunes de les activitats que fem a l’escola.

Vam fer un concurs amb tots els nens i nenes de l’escola per triar-ne el nom i després de valorar les diferents propostes, es van fer unes votacions per triar entre els nou noms que havien agradat més. Finalment, després del recompte de vots, el nom guanyador i que va passar a ser el nom de la nostra revista va ser: “MUNTIPLANET”

Aquí en teniu els números que ja hem publicat:

MUNTIPLANET Nº 6, JUNY 2018

MUNTIPLANET Nº 5, FEBRER 2018

MUNTIPLANET Nº4 JUNY 2017

.