Felicitació de Nadal

Aquests últims dies hem estat preparant la felicitació de Nadal per a totes les persones que formem l’escola La Muntanyeta. Aquí la teniu. 


Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes un  BON NADAL I UN FELIÇ 2017.

Qui som? Com treballem?

 

QUI SOM? 

UNA ESCOLA VIVA

Des de L’escola La Muntanyeta ens hem proposat un gran repte. Convertir la nostra escola en una escola viva on els nostres infants siguin realment el centre de l’aprenentatge i on aquest aprenentatge es construeixi a partir de l’experimentació, la participació, el treball actiu dels nens i nenes i el respecte pels ritmes de cada un d’ells.

Volem una escola respectuosa amb l’infant i amb les seves necessitats. Partint del ”com aprèn l’infant,” anem construint un entorn respectuós amb ells i amb els seus processos d’aprenentatge i pretenem que cada un d’ells pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Volem aconseguir un model educatiu on valors com el respecte, l’ajut, la cooperació, la solidaritat… tinguin un pes important en la vida dels nostres infants i ens ajudin a formar ciutadans responsables, crítics i compromesos amb la societat.

Volem crear un entorn acollidor, on els infants se sentin estimats, escoltats i respectats, on trobin un ambient d’aprenentatge agradable i que els pugui oferir multitud d’experiències riques, variades i engrescadores amb les que puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

Volem una escola on l’important sigui el que ha d’aprendre l’infant per ser competent. El paper del mestre ha de ser el d’acompanyar, dinamitzar i guiar als infants oferint-los propostes, formulant preguntes, creant situacions… a partir de les quals les nenes i els nens vagin construint els seus propis aprenentatges.

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”

BENJAMIN FRANKLIN

COM TREBALLEM? 

Ja fa uns quants anys que a l’escola s’ha promogut un canvi pedagògic. Un canvi de mirada envers el que representa l’educació actual cercant una educació de qualitat que contempli els infants com a autors del seu propi aprenentatge. A partir de tot un procés de reflexió, de formació, d’esperit crític i de dinamització cap al canvi, el curs 17-18 vam iniciar la implantació d’una nova metodologia, producte dels anys de reflexió que ja dúiem a sobre, canvi que ha afectat als espais, a l’horari, als grups de treball, a les famílies, la metodologia, el material….

ELS PETITS

El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats.

La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge i als projectes dins l’aula. Els microespais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviant i modificant-se de forma periòdica. A més dels microespais en aquest espai del matí treballem els projectes. Cada curs tria els que vol treballar i a partir de l’experimentació, investigació, manipulació… es van desenvolupant les diferents activitats relacionades amb el projecte que estan treballant.

La segona franja del matí la dediquem a activitats més artístiques, com la música,  la plàstica l’anglès, que el treballem a partir de contes i cançons i l’expressió plàstica. També tenim estones d’assemblea, per compartir vivències, pensaments, propostes… amb la resta de nens i nenes. En aquesta franja horària també treballem la psicomotricitat.

A les tardes fem espais d’aprenentatge heterogenis i de lliure circulació. Són moments on els infants es barregen entre ells i decideixen l’espai on volen anar segons els seus interessos o necessitats. En aquests espais els nens i nenes poden experimentar, crear, jugar, imaginar… Per poder fer-ho se’ls ofereixen diferents espais d’aprenentatge com l’espai de les construccions, del joc simbòlic, l’espai artístic, el de dramatització, el de descoberta,  entre d’altres i en cada un d’aquests espais es troben amb materials diversos que els ofereixen moltes possibilitats. Els mestres els acompanyen en aquests moments per animar-los a provar coses noves, a experimentar i per donar-los la confiança necessària per a que els infants es vagin proposant petits  reptes que puguin anar assolint.

Les nenes i els nens participen un cop cada mes, aproximadament, de manera rotatòria en l’assemblea de l’escola on uns quants infants  de cada comunitat de petits, mitjans i grans es reuneixen per proposar, arribar a acords i decidir sobre diferents aspectes de l’escola. Enguany estem engegant el projecte de “Remodelem els nostres patis”. A partir de les idees que van sorgint en les diferents comunitats, i que debatem a les assemblees volem entre tots i totes re-dissenyar aquests espais d’aprenentatge.

ELS MITJANS  I ELS GRANS

Amb la comunitat de mitjans  de l’escola també treballem amb tres franges horàries.

Una primera franja al matí, de 9 a 11 h,  on alternem el treball per espais d’aprenentatge amb el treball per projectes (el treball per projectes va prenent més pes a mida que es van fent grans). En aquesta franja horària es treballa a partir de reptes que els proposem els i les mestres o que proposen els mateixos infants. Al voltant d’aquest repte gira tot el treball que es fa a l’aula.

El treball per projectes el basem en dos aspectes fonamentals:

1. Un treball globalitzat, no fragmentat en assignatures. En aquesta manera de treballar és molt important experimentar i formar part d’allò que s’està fent. D’aquest “actuar” és d’on els infants en treuen l’aprenentatge. S’aprèn molt més amb allò que hem experimentat que amb allò que hem llegit o estudiat. És un treball que permet als nens i nenes aprendre a pensar, a prendre decisions, a treure conclusions, a aprendre dels errors, a ser més autònoms i a cultivar un esperit crític molt important per a desenvolupar-se en el món en que vivim. Totes aquestes competències les van assolint alhora que van adquirint els objectius i continguts propis del currículum de primària. Cada grup està atès per dos tutors/es que comparteixen la tutoria del grup, atenent la diversitat i afavorint la inclusió. La filosofia d’aquesta franja horària pretén treballar dins de la globalitat del projecte i de la motivació dels alumnes, dissenyant tot un procés que els ajudi a connectar en xarxa tots els aprenentatges.

2.El treball cooperatiu. Vivim en un món social on les persones han d’interactuar entre elles, per això és molt important el treball cooperatiu, que els ajuda a desenvolupar competències socials tant importants com: l’empatia, el respecte per les opinions dels altres, el saber escoltar i arribar a acords, el sentir-se part d’un grup i adonar-se que són una part fonamental del grup per a que aquest funcioni.

La  segona franja horària és la de tallers artístics. En aquesta franja es barregen els nens i nens de la comunitat de mitjans per una banda i la comunitat de grans per una altra. Un cop barrejats es fan quatre grups i cada un d’ells treballa diàriament un taller artístic diferent. Són espais on els infants poden desenvolupar les seves habilitats artístiques i que afavoreixen l’estructuració del pensament  ja que els ajuda a analitzar la realitat,  a comprendre i respondre, a sentir i a distingir, a pensar  i a construir. A més, els ajuda a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.

Els quatre tallers artístics que fan les nenes i els nens són;  Música, teatre, Atelier i biblioteca.

La tercera franja horària la dediquem al treball per ambientsa les assemblees i a l’Ed. Física. El treball per ambients és un espai on els infants van passat pels diferents ambients que se’ls proposa (etwinning, construccions, robòtica i anglès). A cada un dels ambients trien entre els diferents reptes i propostes que hi ha. Aquesta organització ens permet treballar l’autonomia, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes, ja que saben que a final de curs han d’haver fet les diferents propostes que hi ha a cada ambient.

Dins de tot aquest canvi, n’hi ha hagut un que és molt important: la nova mirada que li donem al concepte d’AVALUACIÓ.

Ja no ens centrem tant en avaluar el resultat. Donem més importància al procés d’aprenentatge. Hem de fer veure a l’infant el que està aprenent, ajudar-lo a que sigui conscient del que esperem que assoleixi, del què fa i de com ho fa, és molt important el feed-back que reben per part dels i les mestres i del propi grup.

Allò fonamental, és que els infants  sàpiguen en tot moment el que s’espera d’ells, per això treballem a partir de Bases d’Orientació , que els ajuda a saber quins objectius han d’assolir. Així mateix, també treballem amb rúbriques d’aprenentatge, que el ajuda a valorar allà on han arribat i allà on estan en cada moment.

AMBIENTS I TALLERS

ELS AMBIENTS

Els ambients són uns espais d’aprenentatge on els infants, a partir de reptes que els hi anem proposant i que estan graduats en grau de dificultat, i a través de l’experimentació, la manipulació i l’observació van adquirint els objectius que ens hem plantejat.

A través d’aquest tipus d’aprenentatge, més actiu i més proper als seus interessos, aconseguim que els mateixos infants regulin el seu aprenentatge, cosa que afavoreix una major autonomia i la consecució de les competències pròpies de l’etapa.

ELS AMBIENTS A LA COMUNITAT DE PETITS

A la comunitat de petits, els ambients són de lliure circulació. Cada infant pot triar l’ambient al que vol anar i pot anar canviant d’ambient quan vulgui segons els seus interessos.

Els ambients estan organitzats per oferir diferents propostes, diversitat de materials i diferents possibilitats als infants. A través del joc, de la investigació i l’exploració, de la creació i l’expressió, s’afavoreix el creixement dels nens i nenes, la seva autonomia i el desenvolupament del seu pensament així com la relació entre ells i elles.

Amb els petits, els ambients van canviant i van evolucionant amb els mateixos infants, tenint en compte els diferents moments evolutius pels que van passant. Hi ha una gran diversitat d’ambients, com el de construccions, l’ambient motiu, el de joc simbòlic, els de llum i ombres, el de motricitat, el d’experimentació, els mini-mons… En tots aquests ambients, es cuida molt els materials, la distribució, la llum i el so que els envolten… per convertir-los en espais acollidors i relaxants on els infants puguin gaudir de l’experiència que estan vivint.

ELSA AMBIENTS A LA COMUNITAT DE MITJANS I GRANS

Amb els mitjans i els grans, Els quatre ambients que tenim a l’escola estan organitzats en 2 quadrimestres. El primer quadrimestres tots els infants fan dos ambients fixos, i els dos restants els realitzen durant la segona meitat. Així doncs, a final de curs tots els infants han fet tots els ambients.

  1. Ambient eTwinning

Des de l’escola donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Per nosaltres és important que els infants vegin la utilitat d’aquesta llengua i la necessitat d’utilitzar-la. Això els motiva molt més a l’hora d’enfrontar-se a l’aprenentatge d’un idioma diferent al seu.

Per aquest motiu ja fa uns anys que vam decidir crear l’ambient d’etwinning per treballar objectius propis de l’àrea d’anglès. L’etwinning és una plataforma virtual on es treballen projectes en llengua anglesa amb infants d’escoles d’altres països d’Europa.

Durant el temps que dura aquest ambient, cada grup comparteix un projecte on es comuniquen tant oralment com per escrit amb els infants d’altres països que realitzen aquest mateix projecte. 

Aquest treball ens permet que els infants se n’adonin de la necessitat i utilitat de conèixer i utilitzar la llengua anglesa com a eina de comunicació.

2. Ambient de Construccions

A l’ambient de construccions es treballa individualment o en parelles.  Se’ls proposen reptes relacionats amb continguts propis de l’àrea de matemàtiques (geometria, perspectiva, escala, simetria…).  Cada infant tria el repte que vol assolir a cada sessió, de manera que al llarg del quadrimestre haurà d’haver fet  tots els reptes proposats.

A més dels continguts matemàtics, es treballa l’autonomia, l’organització, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes.

Tots els reptes consten de dues parts, una primera part manipulativa i de recerca d’informació relacionada amb la proposta. La segona part serveix per extreure conclusions i deduir i interpretar el resultat de les seves produccions a partir de preguntes i activitats que després queden reflectides a les seves llibretes.

L’ambient està estructurat i planificat tenint en compte el nivell evolutiu dels infants i els reptes estan seqüenciats en nivells progressius de dificultat.

3. Ambient d’anglès

Per realitzar l’ambient d’anglès comptem amb l’ajuda d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa. En aquest ambient es treballen, conceptes, vocabulari, estructures gramaticals… d’aquesta llengua a partir de jocs, dramatitzacions, cançons….

Això permet que els infants vagin fixant les paraules de vocabulari i les estructures gramaticals que volem treballar i que després d’interioritzar-les, les utilitzin en les activitats pràctiques que se’ls proposa fer a l’ambient.

4. Ambient de Robòtica

En aquest ambient. els nens  i nenes han de resoldre diferents reptes, utilitzant aplicacions i/o robots per tal d’aprendre a utilitzar el llenguatge computacional.

A partir de diferents elements ,com els bee-bots, els probots, el lego we-do… els infants aprenen, no només a programar-los, si no que treballen també la situació espaial, l’estructuració del pensament i conceptes matemàtics, entre d’altres. També s’enfronten a llenguatges de programació com l’Scratch junior o l’Scrach i aprenen a dissenyar els seus propis jocs, històries…

ELS TALLERS

Els tallers són activitats artístiques en les que treballem a partir de les emocions i on volem desenvolupar al màxim la capacitat creativa i artística dels infants.  A partir de diferents activitats, com el teatre, la pintura, la música, la lectura… volem potenciar aquesta part creativa i extreure el màxim de possibilitats de cada un dels nostres infants.

No és tant important el resultat final  com tot el procés creatiu que dur a terme l’infant quan crea. La potenciació de la imaginació i la llibertat a l’hora de produir són aspectes bàsics en aquest procés creatiu.

L’infant és creatiu per naturalesa i la feina del mestre o la mestra, no és guiar-lo o pautar-lo, si no acompanyar-lo en aquest procés i oferir-li el màxim de possibilitats diferents amb les que les nenes i els nens es puguin expressar lliurament i sense límits.

ELS TALLERS A LA COMUNITAT DE MITJANS I GRANS

Amb els infants de primària treballem a partir de 4 tallers, el de teatre, el de música, l’atelier i biblioteca.

  1. TALLER DE TEATRE

El taller de teatre serveix per fomentar la comunicació amb els altres mitjançant el joc dramàtic així com el coneixement i l’autocontrol del cos.

Tot això ho fem a través del joc i el treball psicomotriu per incentivar la creativitat, la imaginació i l’espontaneïtat.  Amb aquesta feina poden adquirir aptituds enriquidores per vèncer la timidesa i activar, millorar i avançar en el desenvolupament personal dels infants.

També els ajuda a reconèixer les emocions, a adquirir un control sobre aquestes i a enriquir la comunicació del grup activant la capacitat empàtica.

Les sessions estan estructurades en cinc franges d’activitats:

  • la rotllana presentació, on es presenten les activitats que es faran durant la sessió.
  • el joc d’escalfament, que serveix per activar i prendre consciència del cos a través del moviment i preparar-se per l’activitat central.
  • l’activitat central, està destinada a desenvolupar la creativitat, l’expressió, la imaginació… Es fomenta la comunicació i la relació entre el grup.
  • la relaxació, on volem retornar a las infants a un estat de calma i tranquil·litat.
  • la reflexió, on es dedica uns minuts a prendre consciència de les activitats que s’han fet i valorar la sessió en el seu conjunt.

Durant una part del curs l’activitat central inclou l’elaboració i preparació d’una obra de teatre per representar. Aquesta obra de teatre es prepara conjuntament amb el taller de música que hi poda els efectes sonors i la banda sonora. i amb l’atelier que prepara els decorats.

2. Taller de biblioteca

La nostra biblioteca és un espai per descobrir, llegir i crear.

 Al taller de biblioteca convidem als infants a experimentar al voltant dels llibres , per desenvolupar la seva part més creativa, el gust per la lectura  i el seu hàbit lector.

A partir de propostes motivadores i interactives , amb diferents materials , els infants poden compartir de manera activa i enriquir el seu bagatge cultural i literari: laboratoris de lectura, booktrailers, bibliomaletes ,…

Les activitats proposades permeten personalitzar l’aprenentatge dels infants  segons les seves motivacions i necessitats, respectant el seu ritme de treball.

Desenvolupar la seva competència informacional , és un dels objectius de la biblioteca del segle XXI. Des del taller, també proposem reptes perquè  que l’infant aprengui a trobar la informació que busca, sàpiga modificar-la i convertir la informació en coneixement. Aquestes activitats , amb bons llibres i recursos, complementen el treball per projectes que fan a l’aula.

 El  taller de biblioteca és un espai que afavoreix la cohesió social i la inclusió. L’hora del conte és un moment màgic, que ens ajuda a treballar les emocions i els sentiments amb els infants, A partir dels contes podem establir converses molt interessants.

“Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.” Joana Raspall

3. Taller de música

En aquest taller pretenem que els nens i nenes gaudeixin de la música i que aprenguin a través d’ ella. Per això al llarg del curs anem preparant diferents actuacions i a partir d’aquí introduïm diversos continguts musicals, sempre treballant d’una manera vivencial a través del moviment, de l’expressió corporal, de les cançons i de la interpretació amb instruments . Volem viure la música per després poder-la entendre.

Durant el primer trimestre tots els cursos d’Infantil i Primària preparem el Concert de Nadal.

Al segon trimestre, entre d’altres activitats preparem la cançó de la Pau i la sortida per veure un espectacle musical a algun lloc emblemàtic de Barcelona: com l’Auditori, el Palau de la música, etc.

Al 3r trimestre acostumem a trobar-nos al pati per ballar danses.

Paral·lelament durant el curs, els de 2n participen en l’activitat Dansa Ara i els de 5è, la Cantània. A través de la preparació d’aquests dos espectacles, els nens i nenes d’aquests cursos treballen diferents continguts musicals, però sobretot l’experiència de la importància de preparar amb il·lusió i dedicació un espectacle i tot el que comporta tota la seva posada en escena.

4. Taller d’atelier

El terme atelier és sinònim de taller artístic, un espai on experimentar l’art. El concepte d’atelier pot aplicar-se a activitats manuals o artesanals molt diverses: costura, dibuix, pintura, fotografia, ceràmica, etc. És un espai on els infants experimenten amb les matèries primes relacionades amb l’art. Qualsevol festa escolar, sortida, projecte d’aula o proposta dels nens  i nenes  pot ser motiu per experimentar artísticament (Nadal, un pintor treballat, un decorat per a una obra, etc.).

Amb l’ajuda de referents i modelatge, es proposa un treball artístic concret però no delimitat, de manera que els infants puguin experimentar artísticament amb una matèria prima o una tècnica artística. Algunes propostes seran més obertes que d’altres. L’objectiu és assolir destreses  artístiques i experimentar amb matèries diverses per crear un producte artístic final.  De vegades caldrà incidir en autors o tècniques concretes.